Tagalog

Kailangan ba ninyo ng tulong sa ibang lengguwahe? Ikukuha namin kayo ng libreng tagasalin. Tumawag sa

808-784-6325 para sabihin kung anong lengguwahe ang nais ninyong gamitin.


Contact Information

Civil Rights and Compliance Branch

Phone: 808-784-6325

Email:  

Ho‘oha‘aheo

Ho‘oha‘aheo newsletter cover

The Department's primary publication featuring successes across our public schools.

View all Ho‘oha‘aheo Newsletters