• ............................ Important Alert: View resources for students, families and staff affected by the wildfires in Maui: bit.ly/HIDOE-West-Maui-Resources

Tagalog

Kailangan ba ninyo ng tulong sa ibang lengguwahe? Ikukuha namin kayo ng libreng tagasalin. Tumawag sa

808-784-6325 para sabihin kung anong lengguwahe ang nais ninyong gamitin.


Contact Information

Civil Rights and Compliance Branch

Phone: 808-784-6325

Email:  

How do I...?

Go

View all FAQ's

Tweets