• ............................ Important Alert: View resources for students, families and staff affected by the wildfires in Maui: bit.ly/HIDOE-West-Maui-Resources

Tiếng Việt

Bạn có cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác không ? Chúng tôi se yêu cầu một người thông dịch viên miễn phí cho bạn. Gọi 808-784-6325 nói cho chúng tôi biết bạn dùng ngôn ngữ nào.

Contact Information

Civil Rights and Compliance Branch

Phone: 808-784-6325

Email:  

How do I...?

Go

View all FAQ's

Tweets